TÄYDENNYSKOULUTUS


 

Vankeinhoidon koulutuskeskus tarjoaa rikosseuraamusalan henkilöstölle koulutusta, jonka tarkoituksena on pitää yllä koulutuksessa ja työssä saavutettua ammattitaitoa sekä lisätä sitä yhteiskunnassa ja rikosseuraamusalalla tapahtuvan muutoksen vaatimalla tavalla.


Täydennyskoulutus painottuu ensisijaisesti vankien ja asiakkaiden kanssa välittömässä vuorovaikutuksessa olevan henkilöstön koulutukseen sekä esimiesten ja johdon valmiuksien parantamiseen. Täydennyskoulutuksiin voivat osallistua sekä vankeinhoitolaitoksen että kriminaalihuoltolaitoksen työntekijät. Vankeinhoidon koulutuskeskuksen lisäksi rikosseuraamusalan täydennyskoulutusta järjestää rikosseuraamusvirasto.


Täydennyskoulutus on suunniteltu niin, että mahdollisimman suuri osa opinnoista voitaisiin lukea hyväksi opiskelijan jatkaessa ammattikorkeakouluopinnoissa. Käyttöön on otettu opintopisteet ja koulutusta on yhdenmukaistettu rikosseuraamusalan ammattikorkeakouluopintojen kanssa. Osallistuja voi valita tarjonnasta joko yksittäisiä opintojaksoja tai suorittaa laajoja kokonaisuuksia.


Suuri osa koulutuksista toteutetaan monimuotoisina, jolloin opintojakso sisältää sekä lähiopiskelua että opiskelijan itsenäistä työskentelyä. Tällä tavoin oppiminen ja työ ovat kiinteässä vuorovaikutuksessa keskenään ja hyödyntävät toinen toisiaan.

 Keskeiset koulutusalueet:
  • Lähi- ja asiakastyön kehittäminen
  • Organisaation ja työyhteisön kehittäminen
  • Uusintarikollisuuden vähentämiseen tarkoitetut ohjelmat
  • Turvallisuus
Lainsäädäntöön liittyvä koulutus
 

Organisaation ja työyhteisön kehittäminen

Esimiesten, johtajien, tiiminvetäjien sekä muiden vastuuhenkilöiden valmiuksien parantamiseksi järjestetään työyhteisön kehittämisen ja esimiestyön koulutusta. Koulutus pitää sisällään muun muassa esimiehisyyteen ja työyhteisön toimivuuteen liittyvää koulutusta.

 

Uusintarikollisuuden vähentämiseen tarkoitetut ohjelmat


Uusintarikollisuuden vähentämisessä on kysymys rikoksentekijän selviytymiskeinojen lisäämisestä. Uusimisriskiin voi jokainen rikosseuraamusalan työntekijä vaikuttaa omalla toiminnallaan. Suuri osa koulutusjaksoista on erilaisten toimintaohjelmien ohjaajakoulutuksia. Tällä hetkellä Vankeinhoidon koulutuskeskus järjestää Suuttumuksen hallinta-, Omaehtoisen muutoksen-, Cognitive Skills- sekä STOP-ohjelmien ohjaajakoulutusta.

 

Turvallisuus


Rikosseuraamusalan periaateohjelman mukaan vankeinhoitolaitoksen ja kriminaalihuoltolaitoksen tavoitteena on huolehtia osaltaan yhteiskunnan turvallisuudesta pitämällä yllä laillista ja turvallista seuraamusten täytäntöönpanoa. Tavoitteen saavuttamiseksi täytäntöönpano toteutetaan siten, että se on turvallista niin yhteiskunnalle, tuomituille kuin henkilökunnallekin.

 

Lainsäädäntöön liittyvä koulutus

Koulutusta järjestetään muun muassa virkaehtolainsäädännöstä sekä tuomioiden täytäntöönpanosta, mutta myös rikosseuraamusalan lainsäädännön, merkittävien normiuudistusten ja hallinnollisten muutosten yhteydessä.