AMMATTINA VARTIJA 

 
 Vartijan työtä ohjaavat vankeinhoidon lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet. Valtion virkamiehenä hän noudattaa työssään yleisiä hallinto-oikeudellisia periaatteita ja virkamiehiä koskevia erityissäännöksiä. Yksityiskohtainen vartijan toimenkuva kerrotaan laitoksen työjärjestyksessä.
 
Suuri osa vartijan tehtävistä on laitoksen päivittäisestä toiminnasta huolehtimista, valvontaa ja vangin selviytymisen tukemista. Vartija ohjaa laitostoimintojen sujumista, kuten aamutoimia, ruokailua, työntekoa, opiskelua, siivousta ja kuljetuksia.
 
Vartijan tehtävät liittyvät erityisesti täytäntöönpanon turvaamiseen ja järjestyksen ylläpitämiseen. Vartija tarkastaa vangit, heidän käytössään olevat tilat sekä asunto-osastot ja työpisteet.  Vartioinnin ja valvonnan luonne ja määrä vaihtelevat laitoksittain.
 
Monissa laitoksissa vartija osallistuu myös toiminnan ohjaamiseen työverstailla, kuntoutuksessa ja vankien vapaa-aikana. Vartijoita työskentelee myös terveydenhuollon ja koulutuksen alueilla, esimerkiksi vankilan poliklinikalla, kirjastossa tai koulussa. 
 
Vartija vastaanottaa vangit laitokseen ja perehdyttää heidät. Hän neuvoo, valvoo ja ohjaa asunto-osastolla olevia vankeja. Vankilan työntekijöistä vartija on eniten vuorovaikutuksessa vangin kanssa. Vartija kuljettaa vangit laitoksen ulkopuolelle, mm. oikeusistuimiin, sairaalaan ja tarvittaessa toimii saattajana poistumisluvalla.
 
Vartija valvoo vangin ja hänen omaistensa tapaamisia. Hän ohjaa ja opastaa vankilaan tulevia viranomaisia, vapaaehtoistyöntekijöitä ja muita yksityisiä henkilöitä sekä huolehtii osaltaan siitä, että vierailun tarkoitus toteutuu.
 
Vartijan tehtävät voidaan jaotella seuraaviin osa-alueisiin:
  • turvallisuustehtävät
  • neuvonta ja ohjaus
  • huolenpitotehtävät

Vartijat tekevät useimmiten vuorotyötä, joten alalle tulevan on oltava valmis työskentelemään myös iltaisin, öisin ja viikonloppuisin.

Vankeinhoitolaitoksen vartijan tehtäväkuva on muuttunut entistä monipuolisemmaksi ja vartijalla on yhä tärkeämpi rooli kaikissa vangin päivittäiseen elämään liittyvissä kysymyksissä.
Vartijan henkilökohtainen panos ja vastuu vankia koskevissa ratkaisuissa korostuu, minkä lisäksi vartija osallistuu moniammatillisiin tiimeihin.

Vangit tarvitsevat vankeusaikanaan kuntouttavia toimenpiteitä, sillä suurella osalla vangeista on muiden vaikeuksien lisäksi vakava päihdeongelma. Vankeinhoitolaitoksen vartijan perustehtäviin kuuluu tänä päivänä aktiivinen osallistuminen sellaisiin toimintoihin, joilla tuetaan vangin selviytymistä vapautumisen jälkeisessä yhteiskunnassa. Tällaisia ovat rikoksetonta elämäntapaa tukevat toimintaohjelmat, joiden tavoitteena on esim. päihteiden käytön vähentäminen, ongelmanratkaisutaitojen oppiminen ja omien tunteiden hallinnan parantaminen.