AMK-TUTKINTO 


 
Laurea –ammattikorkeakoulu ja Vankeinhoidon koulutuskeskus järjestävät yhteistyössä rikosseuraamusalan koulutusohjelman (tutkintonimike: sosionomi (AMK).
Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika 3,5 vuotta.

Koulutus on käynnistynyt vuonna 2002 aikuiskoulutuksena, jossa vankeinhoidossa ja kriminaalihuollossa jo työskentelevät voivat päivittää aiemman tutkintonsa ammattikorkeakoulutasoiseksi. Koulutuksen laajuus on tällöin 60-100 opintoviikkoa aiemmasta tutkinnosta riippuen. Koulutukseen on voinut hakea vankeinhoito- tai sosiaalialan opistotutkinnon suorittaneet hallinnonalalla työskentelevät.

Nuorisoasteen koulutus (140 ov)  käynnistyi vuonna 2004. Haku toteutetaan normaalisti yhteishaun kautta.

Rikosseuraamusalan koulutusohjelman tavoitteena on tuottaa ammatillisesti ja tiedollisesti päteviä henkilöitä rikosseuraamusalan esimies- ja asiantuntijatehtäviin. Koulutusohjelman perustana ovat vankeinhoidon ja kriminaalihuollon periaateohjelman tavoitteet, jonka mukaan alan henkilöstön tulee:

- huolehtia osaltaan yhteiskunnan turvallisuudesta pitämällä yllä laillista ja turvallista seuraamusten täytäntöönpanojärjestelmää ja
- myötävaikuttaa uusintarikollisuuden vähentämiseen ja rikollisuutta ylläpitävän syrjäytymiskehityksen katkaisemiseen

Tällä hetkellä esimerkiksi vankiloiden ja Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistojen apulaisjohtajilta edellytetään korkeakoulututkintoa.

Vankeinhoidon ja kriminaalihuollon piirissä työskentelee jatkossakin myös muiden ammatti-korkeakoulutasoisten tutkintojen suorittaneita henkilöitä, esimerkiksi kaupan ja hallinnon alan (tradenomi) ja sosiaali- ja terveysalan (sosionomit, sairaanhoitajat) tutkinnoista valmistuneita. Siten rikosseuraamusalan koulutusohjelma ei ole ainoa vaihtoehto rikosseuraamusalan tehtäviin pääsylle.

Linkkejä:


Laurea-ammattikorkeakoulu